127th Birthday Ceremony of Madar-i-Millat "Mohtarma Fatima Jinnah" July 31, 2019.

 • DSC 0794
 • DSC 0801
 • DSC 0806
 • DSC 0810
 • DSC 0814
 • DSC 0816
 • DSC 0818
 • DSC 0823
 • DSC 0824
 • DSC 0827
 • DSC 0830
 • DSC 0832
 • DSC 0835
 • DSC 0839
 • DSC 0841
 • DSC 0847
 • DSC 0848
 • DSC 0852
 • DSC 0855
 • DSC 0858
 • DSC 0860
 • DSC 0862
 • DSC 0865
 • DSC 0868
 • DSC 0874
 • DSC 0880
 • DSC 0882
 • DSC 0885
 • DSC 0891
 • DSC 0892
 • DSC 0901
 • DSC 0905
 • DSC 0907
 • DSC 0914
 • DSC 0916
 • DSC 0922
 • DSC 0933
 • DSC 0935
 • DSC 0937
 • DSC 0941
 • DSC 0943
 • DSC 0950
 • DSC 0953
 • DSC 0961
 • DSC 0969
 • DSC 0971
 • DSC 0973
 • DSC 0975
 • DSC 0978
 • DSC 0981
 • DSC 0985
 • DSC 0987
 • DSC 1003